wuertele.com

Search Results Matching Your Query: Zero
Hakata Tenjin Shibuya 2015/6/7

Miso Ramen 500
Shoyu Ramen 500
Not very hot
Very fast
Thin noodles
Noodle okawari one free
Shoyu Ramen is white?!
Maa maa.